آلبوم : My World 2.0

متن

[Intro: Justin Bieber]

Oh, woah
اووه، واو

Oh, woah
اووه، واو

Oh, woah, ohh
اووه، واو، اووه

[Verse 1: Justin Bieber]

You know you love me, I know you care
تو می دونی كه دوستم داری، می دونم اهمیت میدی

Just shout whenever, and I′ll be there
هروقت صدام بزنی من پیشت خواهم بود

You are my love, you are my heart
تو عشق من هستی، تو قلب من هستی

And we will never ever, ever be apart
و هیچوت از هم جدا نخواهیم شد

Are we an item? Girl quit playing
ما يه آيتميم؟ دختر اروم بازى کن

“We’re just friends”
ما فقط دوستیم

What are you sayin?
چی میگی تو؟

Said there′s another and look right in my eyes
گفتی یکی دیگه رو دوست داری درست تو چشمهام نگاه کردی

My first love broke my heart for the first time
اولین عشقم قلبمو واسه اولین بار شکوند

And I was like
و من احساس کردم که

[Chorus: Justin Bieber]

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, no
عزیزم، عزیزم، عزیزم، نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم، عزیزم، عزیزم، اوه

Thought you’d always be mine, mine
من همیشه بهت فکر می کنم

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, no
عزیزم، عزیزم، عزیزم، نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم، عزیزم، عزیزم، اوه

Thought you’d always be mine, mine
من همیشه بهت فکر می کنم مال من خواهی بود مال من

[Verse 2: Justin Bieber]

Oh, for you, I would have done whatever
برای تو، من هرکاری انجام میدادم

And I just cant believe we ain′t together
و نمیتونم باور کنم که ما با هم نیستیم

And I wanna play it cool, but I′m losing you
و میخوام به روی خودم نیارم اما دارم از دستت میدم

I’ll buy you anything, I′ll buy you any ring
هرچی بخوای برات میخرم هر انگشتری رو که بخوای برات میخرم

And I’m in pieces, baby fix me
و من تیکه تیکه ام. عزیزم منو درست کن

And just shake me til′ you wake me from this bad dream
و فقط تکونم بده تا از این کابوس بد بیدار شم

I’m going down, down, down, down
من پایین میرم، پایین، پایین، پایین

And I just can′t believe, my first love won’t be around
و فقط باورم نمیشه که عشق اولم پیشم نخواهد بود

And I’m like
و من احساس میکنم

[Chorus: Justin Bieber]

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, no
عزیزم،عزیزم،عزیزم،نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم،عزیزم،عزیزم،اوه

Thought you′d always be mine, mine
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, noo
عزیزم عزیزم عزیزم نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم،عزیزم،عزیزم،اوه

Thought you′d always be mine, mine
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من

[Verse 3: Ludacris]

Luda! When I was thirteen, I had my first love
لودا! وقتی که سیزده سالم بود اولین بار عاشق شدم

There was nobody that compaired to my baby
هیچکس عزیز تر از اون نبود (قابل مقایسه با عزیزم نبود)

And nobody came between us or could ever come above
و هیچکس نمیتونست بین ما بیاد یا از تو مهمتر باشه

She had me going crazy, oh I was starstruck
اون منو دیوونه کرده بود اوه از خود بیخود شده بودم

متن و معنی آهنگ Baby از جاستین بیبر

She woke me up daily, don’t need no Starbucks
اون هر روز صبح از خواب بیدارم میکرد

She make my heart pound
اون باعث میشه قلبم تند بزنه

And skip a beat when I see her in the street
و قتی اونو تو خیابون و مدرسه میدیدم

And, at school, on the playground
قلبم یکی در میون می تپید

But I really wanna see her on the weekend
اما من واقعا می خواستم اونو آخرهفته ها ببینم

She know she got me dazing
اون خیره کننده است

′Cause she was so amazing
چون اون خیلی شگفت‌انگیز بود

And now, my heart is breakin’
حالا قلبم شکسته

But I just keep on sayin′
ولی من فقط به گفتن ادامه میدم

[Chorus: Justin Bieber]

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, no
عزیزم،عزیزم،عزیزم، نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم،عزیزم،عزیزم،اوه

Thought you’d always be mine, mine
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من

Baby, baby, baby, ohh
عزیزم عزیزم عزیزم اوووه

Like baby, baby, baby, no
عزیزم، عزیزم، عزیزم، نه

Like baby, baby, baby, ohh
عزیزم، عزیزم، عزیزم، اوه

Thought you′d always be mine, mine
فکر میکردم همیشه مال من خواهی بود مال من

[Outro: Justin Bieber]

(Now I’m all gone)
دارم از بین میرم

Yeah, yeah, yeah
آره، آره. آره

Yeah, yeah, yeah (now I’m all gone)
آره، آره. آره (دارم از بین میرم)

Yeah, yeah, yeah
آره.آره. آ ره

Yeah, yeah, yeah (now I′m all gone)
آره، آره. آره (دارم از بین میرم)

Yeah, yeah, yeah
آره، آره. آره

Yeah, yeah, yeah (now I′m all gone)
آره، آره. آره (دارم از بین میرم)

Gone, gone, I’m gone
رفتم، رفتم، من رفتم

نظرات

0